PRIVACYVERKLARING

Beautiful You, gevestigd aan Frankenveld 51, 6846 CK  Arnhem, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.beautiful-you.nl Frankenveld 51, 6846 CK  Arnhem, Nederland. Tel.: +31263890723.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beautiful You verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beautiful You verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautiful-you.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Beautiful You verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (waar je jezelf voor kunt aan- en afmelden) en/of reclamefolder
 • Om je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstvelening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beautiful You neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautiful You) tussen zit. Beautiful You gebruikt de volgende computerprogamma's of systemen: Windows 10, Avast, Salonized, boekhoudersprogramma, WhatsApp en SpaScribe.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beautiful You bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: personalia voor facturatie > bewaartermijn 7 jaar in verband met wettelijke verplichting; mobiele nummer > tot 1 jaar nadat de klant voor het laatst geweest is, daarna worden die gegevens uit de mobiele telefoon verwijderd; advies via SpaScribe > 1 jaar nadat deze is verstrekt, daarna worden die gegevens in SpaScribe verwijderd; personalia in Salonized > i.v.m. de wettelijke verplichting worden personalia van klanten die langer dan 7 jaar niet geweest uit Salonized verwijderd; e-mail gegevens > verwerkte e-mails worden eens per kwartaal in hun geheel verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Beautiful You verstrekt uitsluitend delen van persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beautiful You gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beautiful You en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jouw of een andere, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beautiful-you.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Beautiful You wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoritietpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beautiful You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@beautiful-you.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Als je een behandeling/afspraak tenminste 24 uur of korter annuleert, kunnen wij 50% van de gereserveerde behandeling/tijd in rekening brengen. Vergeet je de afspraak af te zeggen, dan kunnen wij helaas het gehele bedrag (100%) van de ingeplande behandeling/tijd in rekening brengen.


Inschrijven Nieuwsbrief